За проекта

Бенефициент: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Проектът се осъществява с подкрепа на ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 041 949,20 лв.

Начало на проекта: 24.02.2021 г.

Край на проекта: 24.08.2022 г.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Жителите на град Пазарджик. Ползвателите на уличната инфраструктура на града.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Подобряване на светлинната среда, снижаване консумацията на електрическа енергия и намаляване на експлоатационните разходи.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

🔘 Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване консумацията на електрическа енергия от системата за улично осветление.
🔘Максимално намаляване на времето за акумулиране на енергийните загуби, но без увеличаване на разходите за поддръжка на мрежовия трафик.
🔘Намаляване на преките разходи на Общината за уличното осветление при осигурено високо качество на осветлението.
🔘Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства, повишаване сигурността на движение на пешеходците през тъмните часове на денонощието и създаване на комфортна нощна атмосфера.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 2. Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление
Дейност 3. Упражняване на строителен надзор по време на СМР
Дейност 4. Осъществяване на авторски надзор по време на СМР
Дейност 5. Дейности по информираност и публичност
Дейност 6. Независим финансов одит на проекта
Дейност 7. Провеждане на процедури за избор на изпълнители

Проектът предвижда реконструкция и модернизация на изкуственото улично осветление в съответствие със съвременните европейски изисквания. Подмяната на осветлението засяга:
✅ бул. „Георги Бенковски“,
✅ бул. „Цар Освободител“,
✅ ул. „Пловдивска“,
✅ ул. „Кочо Честименски“,
✅ бул. „България“, ул. „Стефан Стамболов“,
✅ моста на река Марица,
✅ ул. „Царица Йоана“ 
✅ И част от прилежащите им улици в град Пазарджик.

Ще се подмени старото осветление с нови светодиодни тела. Предвижда се и система за централно управление и мониторинг на новите осветителни тела. Ще се инсталират нови табла за управление на осветлението, които захранват улиците в обхвата на проекта. Ще се въведе съоръжение за производство на енергия от Възобновяеми енергийни източници за нуждите на външното осветление в града.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

🔘 Подменени съществуващи НЛВН И КЛЛ осветители с LED осветители.
🔘 Въведена Система за Автоматизация и управление на Мониторинг на потреблението на електрическата енергия от външното осветление.
🔘 Въведено съоръжение за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на външното осветление в града.