Previous
Next

Встъпителна пресконфернция

На 19 май 2021г. се проведе встъпителна пресконференция, на която бяха представени дейностите по проект: „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“.

По време на пресконференцията бяха представени целевите групи на проекта, а именно – жителите на град Пазарджик и ползвателите на уличната инфраструктура и главната цел на проекта – Подобряване на светлинната среда, снижаване консумацията на електрическа енергия и намаляване на експлоатационните разходи.

Previous
Next
Previous
Next

Церемония по първа копка

На 26 май 2021г. след Церемония по първа копка започна практическата подмяна на старите осветителни тела от уличното осветление с нови, много по-енергийно ефективни. Работата ще започне от големите булеварди: „Г. Бенковски”, „България” и „Цар Освободител”, като заедно с това ще се изгражда и фотоволтаичната централа на покрива на зала „Хебър”. Със сигурност ще бъде осезаема разликата в осветеността на улиците, както и в пестенето на енергия, което е основен приоритет на проекта.

Previous
Next
Previous
Next

Информационно събитие

На 03 юни 2021г. се проведе информационно събитие, представяйки на всички заинтересовани граждани на община Пазарджик, дейностите на проекта. По време на информационното събитие на целевите групи на проекта, а именно – жителите на град Пазарджик и ползвателите на уличната инфраструктура бяха раздавани материали и представяне на главната цел на проекта – Подобряване на светлинната среда, снижаване консумацията на електрическа енергия и намаляване на експлоатационните разходи.

Previous
Next

ПОСЕЩЕНИЕ ЕИП

На 13 Октомври, във връзка изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик“, който се осъществява с подкрепа на ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, Община Пазарджик беше посетена от представители на Офиса на Европейското Икономическо Пространство – Камила Лангсхолт –Програмен мениджър, Ева Кльове – Началник отдел и Софи Лакса – стажант. Целта на посещението е запознаване с напредъка и изпълнението на дейностите включени в проекта.

 

Previous
Next

От страна на Община Пазарджик участие взе Румен Кожухаров – Секретар на общината и ръководител на проекта, който представи основните дейности по проекта, а именно:
• Подменени съществуващи НЛВН И КЛЛ осветители с LED осветители- 1050 бр
• Въведена Система за Автоматизация и управление на Мониторинг на потреблението на електрическата енергия от външното осветление.
• Въведено съоръжение за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на външното осветление в града.Представителите на офиса на ЕИП бяха запознати с изпълнените до момента дейности по информация и публичност, както и със разработения за целта интернет сайт – https://osvetlenie-pazardzhik.eu.

На проведената работна среща и в последващата физическа проверка беше представен напредъкът по проекта, като беше уточнено, че са подменени всичките предвидени осветители, изградена е фотоволтаична инсталация с мощност 15 kW и предстои единствено въвеждането на системата за управление. Всичко това води до предсрочно изпълнение на проекта, който е с краен срок 24.08.2022 г., като очакванията са че окончателното приключване на всички дейности, включително подаване на окончателен доклад и и искане за плащане ще се случи през настоящата година.

Представителите на офиса на ЕИП бяха запознати с изпълнените до момента дейности по информация и публичност, както и със разработения за целта интернет сайт – https://osvetlenie-pazardzhik.eu.

Видео кадри на подновеното осветление

Снимки на подновено осветление в град Пазарджик

Previous
Next

бул. България

Previous
Next

бул. Стефан Стамболов

Previous
Next

бул. Цар Освободител

Previous
Next

ул. Кочо Честименски

Previous
Next

ул. Генерал Гурко

Previous
Next

ул. Георги Бенковски

Previous
Next

ул. Пловдивска

Previous
Next

ул. Царица Йоана

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

На 11 февруари 2022г. се проведе второто информационно събитие по времето на което на целевите групи на проекта, а именно – жителите на град Пазарджик и ползвателите на уличната инфраструктура бяха представени изпълнените дейности по проекта. За допълнително популяризиране на проекта на участниците в събитието бяха раздадени рекламни материали с логото на проекта.

Previous
Next
Previous
Next

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 21 март 2022г. се проведе заключителна пресконференция на която беше представена информация относно целите, дейностите и постигнатите резултати при изпълнението на проекта.